coaxial kumppanisi esitystekniikassa

Coaxial OY, tie­to­suo­ja­se­los­te

Coaxial OY, rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö 25.5.2018


1. Rekisterinpitäjä

Coaxial Oy

Y-tunnus: 2082740-0

Ritalankatu 31, 33400 Tampere

Sähköposti info@coaxial.fi

2. Rekisterin nimi

Coaxial OY:n asiakasrekisteri.

3. Käsiteltävät tiedot

3.1 Nimi ja yhteystiedot

- etu- ja sukunimi, lähiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

- lisäksi keräämme yrityksiltä ja yhteisöiltä seuraavia tietoja: toimitus- ja laskutusosoite, y-tunnus, kotisivuosoite

3.2 Asiakkaan tunnistetiedot

- asiakasnumero

3.3 Asiakkaan suostumus vastaanottaa mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää sähköpostitse

3.4 Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot

- mm. myyntiin ja huoltoon liittyvät tuoteinformaatiot, asiakaspalautteet, tietoja markkinointi- ja asia­kas­pal­ve­lu­toi­men­pi­teis­tä

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asia­kas­yh­tey­den­pi­toon, tiedottamiseen ja markkinointiin.

Rekisterin nimi- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai kolmannelle osapuolelle asiakassuhteen hoitamiseksi sekä suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin, jos asiakas ei ole sitä erikseen kieltänyt.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu kolmesta erillisestä, käyttötarkoituksen mukaan kootusta, rekisteristä:

5.1 Laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteys- ja luottokauppaan liittyvät tiedot: yksityishenkilön etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite- ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivu, maksuehto ja luottoraja.

5.2 Postitusrekisteri suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteystiedot: yrityksen nimi, etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Rekisterissä olevia tietoja käytetään Coaxial Oy:n ja sen sidosryhmien toimesta asiakkaille suunnattuun tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin.

5.3 Postituslista "Coaxial tiedottaa", jossa on asiakkaan sähköpostiosoite. Rekisterissä olevia osoitteita käytetään asiakkaille suunnattuun tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin.

6. Välttämättömät tiedot

Keräämme asiakkaistamme vain kulloinkin asiakasuhteen hoitamiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot, jotta voimme tarjota sopimuksessa mainitut edut tai palvelut. Tälläisiä tietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot ja tiedot ostoksista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterien tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaan oma-aloitteisesti niihin liittyessä joko suullisesti tai kirjallisesti. Asiakkaiden luot­to­kel­poi­suus­tie­dot saadaan Suomen Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.

Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemien ilmoituksien perusteella sekä hakemalla tietoa yleisesti ja maksullisesti saatavilla olevista julkaisuista ja tiedostoista (esim. YTJ tai maksulliset suo­ra­mark­ki­noin­ti­re­kis­te­rit).

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.

9. Oikeus peruuttaa suostumus mark­ki­noin­ti­vies­tin­tään

Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa mark­ki­noin­ti­vies­te­jä. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun henkilö on antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä hannu.niemi@coaxial.fi

10. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 — 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Coaxial OY, Ritalankatu 31, 33400 Tampere. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero. Käsittelemme tarkastuspyynnöt kohtuullisessa ajassa. Pidätämme oikeuden veloittaa maksullinen korvaus asiakkaan tietojen tarkastuspyyntöihin liittyvästä käsittelystä.

11. Tiedon korjaaminen ja valitusosoitus

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen hannu.niemi@coaxial.fi Käsittelemme korjauspyynnöt kohtuullisessa ajassa.

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa kyseinen viranomainen on tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu.

12. Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa tietoja muutoin so­pi­mus­vel­voit­tei­den täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme palveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n tarkoittama riittävän tietosuojan maa.

13. Rekisteriselosteen muuttaminen

Coaxial Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Coaxial Oy suosittelee asiakkaitaan tutustumaan rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin sekä tietoturva-alan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Vai­tio­lo­vel­vol­li­suus sitoo asia­kas­re­kis­te­ri­tie­to­ja käsitteleviä henkilöitä.

coaxial kumppanisi esitystekniikassa

Yh­teys­tie­dot

Coaxial OY


Ritalankatu 31

33400

Tampere


coaxial.fi

info@coaxial.fi

huolto@coaxial.fi

© Coaxial OY 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.